U bent hier: Home » Bedrijf » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden

  1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") beheersen alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en leveringen tussen D2D BVBA (hierna "de leverancier") en haar klanten, voor zover er niet van wordt afgeweken in de Bijzondere Voorwaarden, die in voorkomend geval, op individuele en schriftelijke basis kunnen worden overeengekomen tussen de leverancier en de klant.
  2. Wanneer er tussen de leverancier en de klant een afzonderlijke overeenkomst wordt afgesloten voor de levering van producten of diensten, blijven voor alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken in die overeenkomst of in voorkomend geval in de Bijzondere Voorwaarden, huidige Voorwaarden van kracht. Het feit dat de klant deze Voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing en eerbiediging.
  3. Iedere klant wordt geacht, bij het plaatsen van een bestelling of bij de ondertekening van een overeenkomst met de leverancier, deze Voorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen voorwaarden. De klant doet derhalve, door het plaatsen van een bestelling of door de ondertekening van een overeenkomst met de leverancier, uitdrukkelijk afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden die in geen geval aan de leverancier tegenstelbaar zijn, tenzij de leverancier dit uitdrukkelijk en schriftelijk zou bevestigen. Het akkoord van de leverancier kan daarbij geenszins worden afgeleid uit de afwezigheid van protest tegen de bepalingen die de klant aan de leverancier zou meedelen.
 2. Offertes, bestellingen en prijzen

  1. Het bezorgen van productie-elementen (afbeeldingen, teksten, kopij en of digitale bestanden, ...) met het verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan de leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de gemaakte kosten te vergoeden.
  2. Al de offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij de leverancier in geen geval verbinden. De prijslijsten van de leverancier binden hem evenmin en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klanten op ieder ogenblik worden aangepast. Wanneer de lonen en/of grondstofprijzen stijgen worden de offerteprijzen herzien volgens de indexatieformule.
  3. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt de leverancier slechts na schriftelijke bevestiging ervan of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst. De leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen of overeenkomsten voor de levering van producten of diensten te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van de leverancier zijn geenszins bevoegd om een bestelling of opdracht te bevestigen. Bestellingen of opdrachten opgenomen door een aangestelde of bediende van de leverancier zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door hetzij de zaakvoerder(s) van de leverancier hetzij door een persoon die daartoe door de zaakvoerder(s) uitdrukkelijk gemachtigd is.
  4. De klant heeft in geen enkel geval het recht, noch een door de leverancier overeenkomstig punt 2.3 bevestigde bestelling, noch een met de leverancier gesloten overeenkomst voor de levering van producten of diensten te annuleren, tenzij met de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de leverancier. Ingeval van eenzijdige verbreking of opschorting van uitvoering van de overeenkomst door de klant, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt, verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10%, en met een minimum van van 30% van de overeengekomen prijs.
  5. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling of opdracht ten gevolge van overmacht, onder andere bij (doch niet beperkt tot) uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van de leverancier, tenietgaan van goederen of programmatie ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming, enz. De leverancier is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen. De leverancier kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ingeval een opdracht tot het leveren van diensten niet kan worden uitgevoerd wegens de onbeschikbaarheid van de daartoe aangewezen aangestelden of bedienden van de leverancier, zelfs ingeval van overmacht.
  6. De prijzen gelden steeds exclusief btw, taksen, vervoerskosten, kosten van bijkomende verpakkingen, belastingen en andere kosten, behalve indien deze specifiek als inclusief zijn aangeduid.
  7. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.
  8. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.
  9. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van de opdracht binnen de 3 maanden.
  10. Hosting en leasingformules worden uiterlijk 30 dagen VOOR de ingang van de afgesproken periode verrekend, normaliter jaarlijks, tenzij anders gestipuleerd.
  11. Offerteprijzen zijn steeds onder voorbehoud van volledige informatie mbt de applicatiestructuur, db-omvang en webtrafiek.
 3. (Op)levering en (op)leveringstermijnen

  1. De (op)leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Snelle feedback op ontwerpen en bijkomende vragen tijdens het productieproces zijn essentiële voorwaarden voor een tijdige oplevering.
  2. De leverancier behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke (op)leveringen te doen en in voorkomend geval deze gedeeltelijke (op)leveringen afzonderlijk te factureren, hetgeen de klant niet het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde goederen te weigeren of op te schorten.
  3. Elke te voorziene (op)leveringsmoeilijkheid moet door de klant onmiddellijk worden doorgeseind aan de leverancier bij de bestelling en in ieder geval twee werkdagen voor de (op)levering. De leverancier kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen of extra kosten. In de mate dat de moeilijkheden waarmee rekening moest gehouden worden bij de (op)levering niet werden gemeld bij de bestelling of uiterlijk twee werkdagen voor de uitvoering van de (op)levering of opdracht en in de mate dat deze moeilijkheden buiten de normale proporties liggen, behoudt de leverancier zich het recht voor een onkostensupplement aan te rekenen.
  4. De klant verbindt zich ertoe de bestelde diensten of goederen in ontvangst te nemen op de door de leverancier vastgelegde data. Extra kosten van spoed(op)leveringen, zijn steeds ten laste van de klant en dit conform de tarieven die door de leverancier worden bekend gemaakt.
  5. Bij webdiensten wordt de (op)levering gelijkgesteld aan de "upload online". De oplevering van een website impliceert de contante betaling van het openstaande saldo.
 4. Overdracht van risico en eigendom

  1. Levering geschiedt steeds op risico van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van de leverancier. Voor leveringen bij derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.
  2. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling. De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen indien de in artikel 6.1 en 6.3 van deze Voorwaarden omschreven betalingen aan de leverancier niet integraal zijn voldaan. Meer in het bijzonder zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven, incorporeren in een onroerend goed of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren vooraleer deze betalingen zijn voldaan. De klant zal de leverancier verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte of op een plaats die door de klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verhuurder bekendmaken. De klant zal de leverancier eveneens verwittigen van elk beslag dat door een derde wordt gelegd op de geleverde goederen.
  3. De klant verbindt zich ertoe om de leverancier in staat te stellen, zonder voorafgaand bericht, om de niet integraal betaalde goederen terug in bezit te nemen ongeacht de plaats waar deze zich zouden bevinden en de klant draagt in voorkomend geval de kosten van deze wederinbezitneming. Indien nodig machtigt de klant de leverancier om de door de klant bezette plaatsen binnen te treden.
  4. Ingeval van wanbetaling bij webdiensten gaat het eigendomsrecht niet over op de klant en heeft de leverancier het recht om zonder voorafgaandelijke verwittiging de website en/of hosting "offline" te zetten.
 5. Controle bij levering en klachten

  1. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk bij de levering na te zien op de aanwezigheid van zichtbare gebreken. Bij zichtbare beschadiging van de verpakkingen van de goederen of bij zichtbare onvolledigheid van de zending of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts aan te nemen onder schriftelijk voorbehoud dat wordt aangetekend op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch) van de transporteur. Indien de klant nalaat deze weigering te melden of schriftelijk voorbehoud te maken op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch), zal de leverancier niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
  2. Eventuele klachten bij de levering wegens andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit met de bestelling moeten, om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk 2 kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven aan de leverancier kenbaar gemaakt worden en tevens binnen dezelfde termijn van 2 kalenderdagen elektronisch of per fax aan de leverancier bevestigd worden.
  3. Geen enkele klacht wegens verborgen gebreken zal ontvankelijk zijn indien ze de leverancier niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de ontdekking van de gebreken.
  4. Geen enkele klacht wegens de vermeldingen op de factuur zal ontvankelijk zijn indien ze de leverancier niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 8 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur onherroepelijk geacht te zijn aanvaard door de klant.
  5. Het onderzoek van een klacht betekent geenszins dat de leverancier de eventuele gegrondheid van die klacht erkent. Een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de klant zijn betalingsverplichtingen kan opschorten. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich in ieder geval tot de herstelling en/of vervanging van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan de leverancier. De aansprakelijkheid van de leverancier omvat in geen enkel geval de arbeidskosten, noch de verplaatsingskosten, noch enige vergoeding voor mindergenot, winstderving of enige andere indirecte schade die uitsluitend ten laste van de klant blijft. De eventuele vergoeding wegens verborgen gebreken zal de prijs van de goederen in geen geval overschrijden.
  6. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.
  7. Webdiensten genieten geen waarborg "an sich" gezien hier geen defecten kunnen optreden. De bestelling bevestigt het akkoord van de klant met de technische specificaties en de werking van het ontwikkelde concept op het ogenblik van oplevering. De leverancier is aldus niet verantwoordelijk voor het functioneren bij toekomstige browserontwikkelingen. Wel zijn de waarborgen betreffende de toegang, beveiliging, uptime, response time, … van de hostingprovider van toepassing. Claims kunnen niet worden verhaald op de ontwikkelaar maar moeten rechtstreeks aan de hostingmaatschappij worden gericht.
 6. Betalingsvoorwaarden

  1. De facturen van de leverancier zijn contant en zonder korting te betalen op de maatschappelijke zetel van de leverancier te Serskamp, uiterlijk 8 kalenderdagen na factuurdatum en behoudens andere vermelding op de factuur. Betaling door middel van wissels en andere waardepapieren brengt geen schuldvernieuwing teweeg.
  2. Het bedrag van de facturen moet netto worden betaald. Alle kosten, waaronder bankkosten zijn ten laste van de klant. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is overeengekomen. De tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden van de leverancier zijn geenszins bevoegd om de facturen van de leverancier te innen noch om een geldige kwitantie te geven.
  3. Het bedrag van elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125,00 EUR, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 1% op maandbasis en dit vanaf de vervaldag van de factuur.
  4. De klant dient de leverancier tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die de leverancier heeft moeten maken, waaronder de honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden.
  5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij de gehele of gedeeltelijk laattijdige of niet-betaling van de verhoging en de interesten zoals vermeld in artikel 6.3. van deze Voorwaarden.
  6. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt de leverancier zich tevens het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle verdere leveringen op te schorten.
  7. De voorafgaande bepalingen houden geen enkele beperking in van het recht van de leverancier om, ingeval van wanbetaling, de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.
  8. Indien de factuur op verzoek van de klant wordt opgesteld op naam van een derde, zijn zowel de klant als de derde hoofdelijk gehouden ten opzichte van de leverancier die in geen enkel geval de toestemming geeft voor overdracht van schuld door de klant.
 7. Opzeg

  1. De klant kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzegtermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de klant de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode.
  2. Opzeggingstermijn : 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7.500€, 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000€, 12 maanden voor een opdracht met periodieke aard met een omzetcijfer van 25.000€ of meer.
 8. Materiaal

  1. De leverancier schrijft geen teksten. De inhoud voor de website wordt door de klant digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen.
  2. De leverancier voorziet niet in digitaal beeldmateriaal. Deze worden door de klant aangeleverd of mits overeenkomst tijdens een éénmalige sessie bij de klant ter plaatse genomen aan het huidig uurtarief, exclusief verplaatsing. Bij gebrek aan bruikbare aangeleverde illustraties zal de aankoop van foto’s aan worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
  3. Indien de klant materiaal ter beschikking stelt moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoersdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de klant digitaal materiaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeleverde materiaal.
  4. De leverancier is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige-, of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de fromaten, in het druk- of bindwerk, ...) schriftelijk of op een andere wijze door de klant aangebracht, worden extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn.
  5. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken of reproductierechten op derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de klant is aansprakelijk. Elke betwisting schorst de uitvoering van de opdracht.
  6. Indien de klant wenst dat de leverancier productie-elementen bewaart, zal hij dit schriftelijk voor de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de klant, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring, behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de klant bestemd zijn.
 9. Uitvoer van producten

  1. De klant neemt er kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk dat de goederen, software en/of technologie die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst met de leverancier, zonder uitzondering onderworpen zijn aan alle mogelijke administratieve regels en wetgeving inzake exportcontrole, die worden opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en haar lidstaten, of door om het even welke andere soevereine staat.
 10. Ontbinding

  1. Onverminderd het recht op schadevergoeding en onverminderd de toepassing van artikel 1184 B.W., heeft de leverancier het recht de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder schriftelijke ingebrekestelling te ontbinden indien een van de volgende gebeurtenissen zich voordoen: de nietbetaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief of het ongedekt blijven van een waardepapier die door de klant ter betaling werd aangeboden, alsook ingeval van overlijden, onbevoegdheid, onbekwaamverklaring, invereffeningstelling, kennelijk onvermogen of faillissement van de klant.
 11. Bijkomende voorwaarden bij webdiensten

  1. De leverancier legt geen hostingverplichting op maar baseert zich voor zijn offertes op PHP technologie, tenzij andres vermeld. De garanties ivm met uptime, response time, … van de hosting zijn deze van de hostingprovider. Indien de hosting door een derde wordt geleverd moet zij aan volgende vereisten voldoen : PHP hosting met een MySQL DB, Ftp login, voldoende webspace, trafiek en emailadressen.
  2. De CMS is een eigen ontwerp. Deze module zorgt voor het updaten van de webcontent. Een internetverbinding en login zijn hiervoor vereist. De CMS is aangepast aan de noden van de gebruiker en de functionaliteit ervan is op voorhand vastgelegd.
  3. De weergave (teksten én navigatie) gebeurt doorgaans adhv een database. Deze zorgt voor een grote flexibiliteit en onderhoudsgemak. De MySQL DB wordt aangestuurd vanuit de CMS.
  4. De klant is verantwoordelijk voor het nemen van een back-up van alle gegevens. Hoewel de leverancier op regelmatige basis back-ups voorziet en de hostingprovider dagelijks back-upt kan de leverancier niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van noch data noch programma's.
 12. Geschillenregeling

  1. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de leverancier is gevestigd.
  2. Alle geschillen met betrekking tot de contractuele relaties tussen de klant en de leverancier worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Kantoor D2D bvba
 • D2D bvba
 • Wanzelesteenweg 31 - B 9260 SERSKAMP
 • N 50° 59' 02" O 03° 56' 05"
 • info@d2d.be
 • T +32 (0)9 261 57 30   F +32 (0)9 261 57 29
 • BE 0864.806.270
 • ING: IBAN: BE85 3930 3172 0406 // BIC: BBRUBEBB
Terug naar boven